Vägbyggen

Kronanvägen
Kronanvägen är en viktig del i utvecklingen av Luleå. Kronans läge blir än mer centralt i staden och alla delar av Kronan binds ihop så att det blir en mer sammanhållen stadsdel. Närliggande områden längs Kronanvägen blir tillgängliga. Den nya delen av Kronanvägen blir cirka 2 kilometer lång.

De förberedande arbetena med Kronanvägen har pågått under många år.
Byggtiden beräknas till cirka tre år.

Gående, cyklister och kollektivtrafik prioriteras
Kronanvägen blir en stadsgata för 40 km/h och byggs för att prioritera gående, cyklister och kollektivtrafik före övrig trafik. Den knyter ihop stadsdelar och bostadsområden och kommer att få gång- och cykelbana längs hela sträckan. För tung trafik finns befintlig väg till Hertsön.

Delar av det som ska bli Kronanvägen finns redan men ska byggas om och moderniseras medan andra delar blir helt nya. Nuvarande Kronanvägen förlängs via Värnpliktsgatan och ansluter till Skiljevägen på Lerbäcken.

Norrled och Söderled

Norrleden och Söderleden är viktiga delar i det övergripande trafiksystemet och huvudnätet för bil som knyter ihop E4 med expansiva verksamhetsområden, såsom Luleå industripark (Svartön och Hertsöfältet), hamnen och flygplatsen. Trafik, i synnerhet tung trafik, avlastas därmed genom Centrum och bostadsområden, vilket leder till en bättre trafiksäkerhet och ökad framkomlighet jämfört med dagens lösning.

Med Norrledens och Söderledens genomförande gynnas en expansion och tillväxt inom verksamhetsområden, samtidigt som Centrum och andra bebyggelseområden kan förtätas.

Mera om Kronanvägen