Nu sätts spaden i backen för bygget av Kronanvägen.

De boende har informerats via brevutskick och det har även gått ut ett pressmeddelande med mer detaljer kring byggstart och genomförande. Inledningen blir att fälla en del träd, vilket startas med inom kort. Det stora gatuarbetet drar sedan igång under våren i det treåriga projektet. I samband med uppstartsarbetet kommer ett körfält längs Skiljevägen att … Läs mer

Snart startar bygget av Kronanvägen

Äntligen startar bygget av Kronanvägen, som tidigare var tänkt att starta 2021 De förberedande arbetena med Kronanvägen har pågått under många år. Detaljprojekteringen av Kronanvägen beräknas vara klar efter årsskiftet 2022/2023 och därefter är vi redo för byggstart under våren 2023. Byggtiden beräknas till cirka tre år. Delar av det som blir Kronanvägen finns redan … Läs mer

Kronanvägen

I April startar detaljprojekteringen Kronanvägen är en viktig del i utvecklingen av Luleås nya bostadsområde Kronan. Detaljplanen för Kronanvägen vann laga kraft i november 2020. I januari 2021 beviljades igångsättningstillstånd och nu startar detaljprojekteringen. Kronanvägen ska vara färdigbyggd 2023. Hänsyn kommer att tas till gående och cyklister för att skapa tillgänglighet både under projektering och … Läs mer

Kronanvägen detaljplan

Del av Kronan 1:1, del av Hertsön 20:1 samt del av Bredviken 11:107 SBF 2018/302 Detaljplaneprogrammet för Kronanvägen blev antaget av Kommunfullmäktige i december 2017. Stadsbyggnadsnämnden fick i februari 2018 uppdrag att ta fram och anta en ny detaljplan för Kronanvägen. Nu är förprojekteringen och detaljplanearbetet för vägen påbörjat. Planförslaget visas för information och synpunkter … Läs mer