Var ska nya utegym placeras? – Kom med förslag!

Nu kan du bidra med synpunkter på var du tycker att vi ska placera nya utegym.

Behovet av fler utegym har ökat den senaste tiden vilket har lett till att stadsbyggnadsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen inlett ett arbete för att ta fram nya riktlinjer. Målet är ett utegym per stadsdel eller en per större samlande by/samhälle.

Stadsbyggnadsförvaltningen samt kultur- och fritidsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram riktlinjer för utegym under 2022. Planen är att riktlinjerna ska visa på var framtida utegym ska placeras och hur de ska fördelas i kommunen. Faktorer som storlek, placering och utformning kommer att redovisas. Riktlinjerna kommer sedan att ligga som underlag för förslag till prioriteringsordning och tidplan kopplat till kommunens investeringsbudget.

Rättvis spridning av utegymmen
Utgångspunkten är ett utegym per stadsdel eller en per större samlande by/samhälle. Prioriteringen och placeringen kommer att styras av om kommunen äger marken och om det kan planeras in i samband med andra investeringar i området. Därefter tittar vi på områdenas demografi och socioekonomiska förutsättningar.

– Att utgå från helhetsperspektivet är viktigt och vi strävar efter en så rättvis spridning och fördelning av resurser som möjligt, säger Patrick Zetterkvist. Avdelningschef, kultur- och fritidsförvaltningen.

Var tycker du att vi ska placera nya utegym?
Som ett första steg i planeringen av nya utegym har vi tagit fram en digital karta där det går att lämna förslag på placering men även skriva korta kommentarer.

– Vår intention är att på olika sätt fånga upp tankar och idéer från kommunens invånare och besökare och få förslag på lämpliga platser men även annat som kan påverka placering och utformning, säger Madeleine Munter projektansvarig, stadsbyggnadsförvaltningen.


Till kartan

Lulea.se

Lämna en kommentar