Badhuset/Kommunstyrelsen 2022-05-09

Den investeringsbudget som togs 2018 har inte räknats upp trots ökade materialkostnader och transportkostnader, framför allt under det senaste året. Över tid har index för kostnadstunga material grupper ökat mellan 18–27 %.

Förändringar sedan beslutet togs
Ny skola, sporthall, bibliotek och fritidsgård på Hertsön som ersätter den fuktskadade befintliga byggnaden ska upp till beslut i kommunfullmäktige.

Intresset för Luleå som etableringsort har ökat, befintliga företag växer och utvecklas. Hertsöheden, ett kommande bostadsområde närliggande Hertsön har planeringsmässigt tidigarelagts med 4–7 år. Beslut om att verka för att vi ska bli 100 000 luleåbor till 2040 innebär att satsningar behövs för att nå dit. Ett nytt badhus på Hertsön är en sådan satsning.

Konsekvens av förändrade förutsättningar
För att förverkliga tidigare beslut om Hertsö badhus behöver investeringsramen utökas med 45 000 tkr. Om beslut inte fattas att utöka investeringsramen måste projektet avbrytas och hittills upparbetade kostnader på 10–15 000 tkr belastar i så fall projektet Nytt badhus på Hertsön.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2022-04-25 § 87 föreslagit kommunfullmäktige besluta att utöka investeringsbudgeten för det nya badhuset på Hertsön med 45 000 tkr, från tidigare beslutade 140 000 tkr till 185 000 tkr, att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att gå vidare med byggnationen av nytt badhus på Hertsön samt att driftkonsekvenser för kultur- och fritidsnämnden omhändertas i strategisk plan och budget 2023–2025.

Kommunstyrelsens protokoll 2022-05-09

Lämna en kommentar