Luleås nya bostadsområde: Hertsöheden

Hertsöheden ligger i anslutning till befintlig bebyggelse på Hertsön och Lerbäcken, direkt norr om Hertsövägen. Området består idag av skogsmark och gränsar till Ormberget- och Hertsölandets naturreservat. Direkt söder om området går Hertsöleden som är ett huvudstråk för bil. All mark ägs av Luleå kommun.

Hertsöheden ska möjliggöra boende för 1 000 till 2 000 personer vilket betyder mycket för kommunen som helhet. Motiven till lokaliseringen är att befintlig infrastruktur i form av gång- och cykelvägar, gator, kollektivtrafik, skolor och annan service kan nyttjas samtidigt som värdefull naturmark bibehålls.

Ormberget-Hertsölandets naturreservat kommer att påverkas av Hertsöheden. Bostadsområdets utbredning kommer i sin tur att påverkas av Norrleden, den planerade nya vägen mellan E4 och industriområdet Hertsöfältet. Till Hertsöfältet ska också en ny kraftledning på 150 kilovolt dras och kraftledningen kommer att passera Hertsöheden.

Politisk process
Frågan om att ta fram ett så kallat planprogramuppdrag för Hertsöheden hanteras just nu av Luleås politiker. Syftet är att att genom en tidig utredning, avvägning och ställningstagande skapa förutsättningar för att exploatera Hertsöheden på bästa sätt. Kommunstyrelsens arbetsutskott biföll i dag förslaget, att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplaneprogram för det nya bostadsområdet Hertsöheden.

– För att möjliggöra att Luleå växer, behöver vi ha färdig planerade områden som går att använda för bostadsbyggande och verksamheter. Nu startar vi därför planarbetet för nästa nya område, Hertsöheden, säger Carina Sammeli, kommunstyrelsens ordförande i Luleå.
Läs mera

Lämna en kommentar