Coop Norrbotten erhåller markanvisning

Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att Coop Norrbotten erhåller markanvisning till del av Hertsön 11:1 i enlighet med bifogat markanvisningsavtal, för byggande av en matbutik.
2. Markanvisningen ska gälla till och med två år efter detaljplanen vinner
laga kraft och till dess att nödvändig infrastruktur (VA) är utbyggd.
3. Köpeskillingen ska baseras på marknadspriset för handel vid tiden för
tecknande av överlåtelseavtal.
4. Samhällsutvecklingschefen får rätt att underteckna markanvisningsavtalet inklusive eventuella ändringar och tillägg enligt 14 § samma avtal, eventuellt medgivande om vidareöverlåtelse enligt 15 § samma avtal samt efterföljande överlåtelsehandlingar

Avtal/markanvisning:
Ett avtalsförslag till markanvisning har tagits fram av sektion exploatering utifrån tjänstemannabeslutet från byggdialogen i dialog med Coop Norrbotten.
Coop Norrbotten erhåller markanvisning till ett ungefärligt område av fastigheten Hertsön 11:1 mellan Hertsövägen och Avaviksvägen. Exakt avgränsning av fastigheten bestäms i den framtida detaljplanen. Lämplig användning (exploateringsgrad), utformning och möjlighet till kombinerad användning kan komma att utredas i detaljplaneprocessen.

Markanvisningen gäller från och med kommunstyrelsens godkännande av avtalet och fram till 2 år efter att detaljplanen vunnit laga kraft och att nödvändig infrastruktur är utbyggd (VA). När utbyggnad av nödvändig infrastruktur (VA) av kommunen är genomförd kan byggherren få tillträde till marken. Byggherren är medveten om att infrastruktur måste hinna byggas ut innan tillträde kan ske. Kommunen för en kontinuerlig dialog över hur tiden för utbyggnad kommer att ske. Anledning till detta är att kommunen vill säkerställa att utbyggnad av infrastrukturen synkas med de omfattande investeringar som ska göras för Hertsöheden.

Läs mera …

Lämna en kommentar